Biuro Rachunkowe

  • Kadry-i-Płace
  • Księga-Przychodów-i-Rozchodów
  • Księgi-Handlowe
  • Ryczałt

Cena usługi, ze względu na zróżnicowane potrzeby i wymagania ustalana
jest w drodze negocjacji , indywidualnie z każdym klientem przed
podpisaniem umowy. W cenę usługi wliczone jest doradztwo finansowe,
ekonomiczne i gospodarcze.

Wysokość opłaty uzależniona jest przede wszystkim od:

  • rodzaju prowadzonej działalności
  • ilości dokumentów księgowych
  • ilości pracowników i właścicieli

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny
naszych usług konkretnie dla Państwa firmy prosimy o kontakt mailowy.

W związku z coraz częstszymi kontrolami z PIP (kary od 1000 zł do 30 000 zł), podjęliśmy stałą współpracę ze SPECJALISTĄ DS. BHP w celu skontrolowania Państwa dokumentów i uporządkowania stanu BHP. Uporządkuje Państwa dokumenty i określi minimalne wymagania stawiane przez PIP (tak, aby nie otrzymali Państwo kary finansowej przy kontroli).


Obowiązki Pracodawcy
(pracodawca - osoba, która zatrudnia na podstawie umowy o pracę nawet jedną osobę)
Dobrze jest usystematyzować sprawy BHP w firmie i uzupełnić potrzebne dokumenty, aby później tylko kontrolować i doszkalać nowo zatrudniane osoby.

Pakiet startowy - całkowite minimum, które każdy pracodawca musi mieć:
Przedsiębiorca zatrudnił pierwszego pracownika na umowę o pracę i
AUTOMATYCZNIE MA OBOWIĄZEK:

1. Odbyć SZKOLENIE DLA PRACODAWCY i OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
2. Dokonać OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku pracy nowego pracownika
3. Przeszkolić pracownika WSTĘPNIE  (przeprowadza BHPowiec), STANOWISKOWO - przeprowadza pracodawca z uprawnieniami nabytymi podczas pkt. 1 SZKOLENIE DLA PRACODAWCY i OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
- podczas szkolenia stanowiskowego pracodawca zapoznaje także pracownika z Oceną Ryzyka Zawodowego i uzyskuje jego podpis z informacją o zapoznaniu się na dokumencie ORZ i karcie szkolenia wstępnego.

 

Cennik obowiązkowych usług i dokumentów przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę:

1. SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCA: 150 zł
(bez vatu - zwolnienie art 43, ust 1 pkt 29 a ustawy o vat)
- WAŻNE 5 LAT

2. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na KAŻDYM stanowisku pracy:
140 zł netto stanowiska biurowe (małe ryzyko)
180 zł netto pozostałe stanowiska pracy
(jedna ocena na jedno stanowisko bez względu na liczbę pracujących na nim osób np. stanowisko kierowca to 10 osób w firmie, ale sporządzamy jedną ocenę ryzyka na której wszyscy 10 kierowców się podpisuje:
- WAŻNE BEZTERMINOWO (do wprowadzenia istotnych zmian w procesie pracy)

3. SZKOLENIE WSTĘPNE nowego pracownika: 40 zł
(bez vatu -zwolnienie art 43, ust 1 pkt 29 a ustawy o vat)
lub szkolenie pracownika pracującego już jakiś czas, który jednak nie miał tego szkolenia
- WAŻNE 1 ROK

4. SZKOLENIE OKRESOWE pracownika: 50 zł 
(bez vatu - zwolnienie art 43, ust 1 pkt 29 a ustawy o vat)
1 rok po szkoleniu wstępnym lub 1 - 6 lat po szkoleniu okresowym
- WAŻNE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY:
1 ROK prace niebezpieczne (wysokość, w wykopach, ADR, wysokie napięcie)
3 LATA stanowiska robotnicze
5 LAT stanowiska bez pracy fizycznej
6 LAT stanowiska biurowe

 Podstawy prawne do obowiązku wykonania Oceny Ryzyka Zawodowego przez Pracodawcę:

Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

§ 39 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) – pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko

 

Art. 6.1.6 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317) - Służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu: inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie: - informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego.

 

Dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy 89/391/EWG - wprowadza między innymi zasadę odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapobieganie ryzyku zawodowemu oraz informowanie pracowników o zagrożeniach.

 

1. prowadzenie ewidencji pracowników;
2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
5. rejestracja zwolnień lekarskich;
6. wprowadzanie, aktualizowanie i  danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
7. sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8 dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności,zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
9. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
10. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
11. sporządzanie list płac;
12. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
13. naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych;
14. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło;
15. sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
16. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej na paskach wynagrodzeń;
17. sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
20. wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.

1. prowadzenie  przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:
- ewidencji ryczałtu,
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności
gospodarczej.
2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

1. prowadzenie  przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencji wyposażenia,
- dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności
gospodarczej.
2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.