Biuro Rachunkowe

1. prowadzenie  przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencji wyposażenia,
- dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności
gospodarczej.
2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.