Biuro Rachunkowe

1. prowadzenie ewidencji pracowników;
2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
5. rejestracja zwolnień lekarskich;
6. wprowadzanie, aktualizowanie i  danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace;
7. sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8 dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności,zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
9. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników ;
10. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
11. sporządzanie list płac;
12. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja;
13. naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzenie kart zasiłkowych;
14. naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło;
15. sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
16. sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej na paskach wynagrodzeń;
17. sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R),  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników;
20. wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w komputerowym systemie kadry-płace.