Biuro Rachunkowe

1. Prowadzenie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:
- dziennik,
- konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
2. prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
- odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencje wyposażenia,
3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
4. sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.